ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคทวิภาคี

 

1411015544882

1411015566462

1411015583771

1411015592758

1411015628722

1411015634722

1411015641076

แผนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา (ที่ตั้งใหม่)

school_map_new_location

ทดสอบฝีมือมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ

การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างยนต์ ระดับ 1 ของนักเรียนระดับ ปวช.3
ณ วิทยาลัยเท
คโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15-20 กันยายน 2557
(สอบภาคทฤษ
ฎีและปฏิบัติ)

S__11313155 Continue reading

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557

Un45titled-1

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยแห่งใหม่

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ณ วิทยาเขตปทุมธานี

S__11010054

Continue reading

พลังเพื่อเลือดใหม่

แบรนด์ร่วมกับสภากาชาดจัดทำโครงการแบรนด์พลังเพื่อเลือดใหม่

S__10592264