กีฬาสี 2560

กิจกรรมกีฬาสีเพื่อเรียนรู้สุขศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอันจะทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักเรียนทุกระดับช้ัน

กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0001

กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0002 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0003 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0004 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0005 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0006 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0007 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0008 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0009 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0010 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0011 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0012 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0013 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0014 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0015 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0016 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0017 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0018 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0019 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0020 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0021 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0022 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0023 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0024 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0025 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0026 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0027 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0028 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0029 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0030 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0031 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0032 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0033 กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0034

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>