เกียรติประวัติ

September 2, 2014 | by Ajnap Vittayalai |
ผลงานดีเด่น ของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2552

1

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาจักรยานยนต์  ประจำปีการศึกษา  2552 1. นายภัทรวีร์     จีระบุตร    รางวัลเหรียญทอง 23  มกราคม 52 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ

2

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาเครื่องยนต์เล็ก  ประจำปีการศึกษา  2552 1. นายสหัสชญส์   เกยมณี      รางวัลเหรียญเงิน 23 มกราคม 52 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ ครูได้รับ  ประจำปีการศึกษา  2552

1

นายบุญล้อม  โตต้น เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2552 16 มกราคม  2553 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2

นายพิชัย  เวชไชโย เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2552 16 มกราคม  2553 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ผลงานดีเด่นของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2553

1

การแข่งขัน   Shell Eco-marathon Asia 2010
รถประหยัดน้ำมัน ณ ประเทศมาเลเซียประเภทแก๊สโซลีน
รางวัลอันดับที่ 5  และอันดับทื่ 3
1.  นายไพศาล   หงษ์สา
2.  นายสหัสชญส์   เกยมณี
3.  นายวทัญญู  ยางตลาด
7-10 กรกฎาคม 2553 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

2

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาจักรยานยนต์  ประจำปีการศึกษา  2553 1.  นายภาณุพงษ์   ปรัชญาวิวัฒนเดชา  รางวัลเหรียญทองแดง 12 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ ครูได้รับ  ประจำปีการศึกษา  2553

1

นายชุมพล  อินธนูราช เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2553 16 มกราคม 2554 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2

นางสาวประภัสสร  ศิริมูล เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา  2553 16 มกราคม 2554 สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
รางวัลที่ครูได้รับ  ประจำปีการศึกษา  2554

1

อาจารย์คนึงนิจ ผ่องศิริ ครูผู้สอนดี 21 กรกฎาคม 2555 คุรุสภา

2

อาจารย์ลัญจกร วิโรจนะ ครูผู้สอนดี 21 กรกฎาคม2555 คุรุสภา

3

อาจารย์นิภาภรณ์ ชาตยาภรณ์ เกียรติบัตรรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา  2554 16 มกราคม 2555 คุรุสภา

4

อาจารย์คนึงนิจ ผ่องศิริ เกียรติบัตรรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา  2554 16 มกราคม 2555 คุรุสภา

5

อาจารย์ขจรศักดิ์ เวชสาร เกียรติบัตรรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา  2554 16 มกราคม 2555 คุรุสภา

6

อาจารย์นัฐพร ดีบูชา เกียรติบัตรรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา  2554 16 มกราคม 2555 คุรุสภา

7

อ.ประภัสสร ศิริมูล เกียรติบัตรรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา  2554 16 มกราคม 2555 คุรุสภา

8

อ.พิชัย เวชไชโย เกียรติบัตรรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา  2554 16 มกราคม 2555 คุรุสภา