Monthly Archives: February 2018

อบรมความรู้เรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎหมาย การแต่งรถที่ผิดกฎหมาย การป้องกันตัว การจำรูปพรรณผู้ที่ก่อเหตุ โดย สน. คูคต

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คูคต เข้ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา ในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ การเคารพกฎหมาย การแต่งรถที่ผิดกฎหมาย การป้องกันตัว การจำรูปพรรณผู้ที่ก่อเหตุ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป

ตำรวจ สน.คูคต_180228_0001

Continue reading

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น วันที่ 7 ก.พ. 2561

first aid training (1)

Continue reading

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมอบรมเรื่องความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 วันที่ 17 มกราคม 2561safety training (1)

Continue reading

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน
เป็นหลักสูตรเพื่อนักศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้ตระหนักถึงความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าสู่ในสังคมองค์กรจึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “พัฒนาหัวหน้างานสู่ตลาดแรงงานช่างยนต์” ในวันเสาร์ที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาleadership (1)

Continue reading