Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมวันปีใหม่ วิทยาล้ยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดทำบุุญตักบาตรวันปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนได้ดำเนินโครงการทำบุญในวันปีใหม

กิจฯวันปีใหม่ 2612_180105_0001

Continue reading

กีฬาสี 2560

กิจกรรมกีฬาสีเพื่อเรียนรู้สุขศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอันจะทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักเรียนทุกระดับช้ัน

กิจกรรมกีฬาสี 2512_180105_0001

Continue reading

วันพ่อแห่งชาติ 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560ทำบุญตักบาตร_180105_0001

Continue reading

กิจกรรมทำบุญตักบาตร 7 กันยายน 2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560Making Merit 7 Sep (1)

Continue reading

การแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงฮอนด้า

“วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือป้ญจวิทยา”คว้าชัยรถประหยัดเชื้อเพลงฮอนด้า ทำสถิติสูงสุดรถยะหยัดเชื้อเพลง 2,912.041 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.002 กม./ชม. ได้แชมป์ Honda Eco Mileage ครั้งที่ 20 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รถประหยัดเชื้อเพลิง_171124_0001

Continue reading

ปวช. 2 ศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560

ajinomoto (2)

Continue reading