ปวช. 2 ศึกษาดูงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ บ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560

ajinomoto (2)

ajinomoto (1) ajinomoto (3) ajinomoto (4) ajinomoto (5) ajinomoto (6) ajinomoto (7) ajinomoto (8) ajinomoto (9) ajinomoto (10) ajinomoto (11) ajinomoto (12) ajinomoto (13) ajinomoto (14) ajinomoto (15) ajinomoto (16) ajinomoto (17) ajinomoto (18) ajinomoto (19) ajinomoto (20)